Tag: C++

Tag: C++

ESP32-CAM i OpenCV do odczytu analogowego manometru
2 lipca 2020 ESP32 Bartłomiej Szymański

Wstęp Na rynku istnieje wiele czujników i rozwiązań do pomiaru parametrów i wartości fizycznych. Jednak większość takich czujników wymaga ingerencji w układ (zazwyczaj musi mieć on fizyczny kontakt z mierzonym ciałem). Na przykład do pomiaru ciśnienia cieczy lub gazu w urządzeniu, gdzie zamontowany jest jedynie manometr, a w medium transmisyjne nie wolno nam ingerować, typowy

▶ ▷ ▶
ESP32-CAM and OpenCV to read an analog gauge / dial
16 stycznia 2021 Bez kategorii Bartłomiej Szymański

Introduction There are many sensors and solutions for measuring physical parameters and values ​​on the market. However, most of these sensors require interference with the system (usually it needs physical contact with the measured body). For example: measuring the pressure of a liquid or gas in a device where only a pressure gauge is installed.

▶ ▷ ▶